JUŠ IN AJDA NAGRAJUJETA :: Pravična trgovina v Sloveniji
Še do brezplačne dostave

Projekt Futr za Jutr je nastal v okviru evropskega projekta Our Food Our Future, katerega namen je ozaveščati, predvsem mlade, o trajnostnem in etičnem načinu prehranjevanja.

Zato sta nastala Instragram profil FutrZaJutr in Facebook stran Futr za jutr, kjer vas v tem mescu nagrajujemo, če le odgovorite na vprašanja, ki jih zastavljata Ajda in Juš.

Splošni pogoji in pravila nagradne igre (Instagram)

Organizator nagradne igre

Organizatorja nagradne igre “Juš proti bananam” (v nadaljevanju »nagradna igra«) sta Zavod 3MUHE, Žabjak 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Živa Lopatič, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, ki ga zastopa predsednica Živa Kavka Gobbo, v nadaljevanju “organizatorja”.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorjema, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre sta izključno odgovorna organizatorja. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov 3muhe@pravicna-trgovina.si.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sporočiti prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da je trajnostno in etično prehranjevanje potrebno, in dati kakšen nasvet, kako stopiti na pot trajnostnega in etičnega prehranjevanja. Aktivnost je del projekta Our Food. Our Future, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR). Vsebina te aktivnosti je izključna odgovornost Pravične trgovine ter v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 13.03.2021 od objave nagradne igre do dne 16.03.2021 do 23:59 ure.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov 3muhe@pravicna-trgovina.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizatorja pa nemudoma zagotovita izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec_ka sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– na objavi pusti komentar, kamor zapiše odgovor na zastavljeno vprašanje.

Posamezen_na udeleženec_ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran_a pa je lahko samo enkrat.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v 3 dneh po zaključku nagradne igre izbrala tri zmagovalce, ki bodo izžrebani na podlagi ročnega žreba. Organizatorja si glede na vsebino posredovanih idej pridržujeta pravico, da nagrad(e) ne podelita. Organizatorja bosta izbor zmagovalcev izvedla v prostorih enega od organizatorjev. Izbor bo deljen na omrežju Instagram.

 1. Nagrade

Nagrajenec bo prejel gajbo jabolk različnih slovenskih sort. Skupna vrednost nagradnega sklada je do 15,00 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

 1. Obveščanje zmagovalcev_k in prevzem nagrad

Zmagovalec_ka bo obveščena o izboru z objavo v story-ju na profilu @FutrZaJutr v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov futrzajutr@gmail.com pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor ji/mu bosta organizatorja poslala nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Organizatorja bosta zmagovalcu_ki na njegov/njen elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslala tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih.

V primeru, da se zmagovalec_ka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorjema ne bo odzval_a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu_ki poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizatorja ne prevzemata morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci_ke izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram (@FutrZaJutr) in spletni strani www.pravicna-trgovina.si ter www.focus.si.

 1. Odgovornost

Sodelujoči_e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizatorja prav tako nista sodgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki sta jih dolžna organizatorja zastopati. Poleg tega organizatorja nista odgovorna za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko organizatorja odpovesta nagradno igro. O tem morata obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizatorja si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njuni strani, pridržujeta pravico, da nagrado podelita med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizatorja si pridržujeta pravico, da lahko spremenita pravila nagradne igre.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizatorja pridržujeta pravico, da izključita kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorjeva kot upravljavcema zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbirata in obdelujeta njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

 • podelitve nagrad.

Organizatorja bosta pridobljene podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizatorja pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.pravicna-trgovina.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 12.03.2021
Splošni pogoji in pravila nagradne igre (Facebook)

Organizator nagradne igre

Organizatorja nagradne igre “Juš proti bananam” (v nadaljevanju »nagradna igra«) sta Zavod 3MUHE, Žabjak 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Živa Lopatič, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, ki ga zastopa predsednica Živa Kavka Gobbo, v nadaljevanju “organizatorja”.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Inc. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorjema, nikakor pa ne podjetju Facebook Inc. Za vsebino nagradne igre sta izključno odgovorna organizatorja. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov 3muhe@pravicna-trgovina.si.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sporočiti prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da je trajnostno in etično prehranjevanje potrebno, in dati kakšen nasvet, kako stopiti na pot trajnostnega in etičnega prehranjevanja. Aktivnost je del projekta Our Food. Our Future, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR). Vsebina te aktivnosti je izključna odgovornost Pravične trgovine ter v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 13.03.2021 od objave nagradne igre do dne 16.03.2021 do 23:59 ure.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov 3muhe@pravicna-trgovina.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizatorja pa nemudoma zagotovita izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec_ka sodeluje na način, da na omrežju Facebook:

– na objavi pusti komentar, kamor zapiše odgovor na zastavljeno vprašanje.

Posamezen_na udeleženec_ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran_a pa je lahko samo enkrat.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v 3 dneh po zaključku nagradne igre izbrala tri zmagovalce, ki bodo izžrebani na podlagi ročnega žreba. Organizatorja si glede na vsebino posredovanih idej pridržujeta pravico, da nagrad(e) ne podelita. Organizatorja bosta izbor zmagovalcev izvedla v prostorih enega od organizatorjev. Izbor bo deljen na omrežju Facebook.

 1. Nagrade

Nagrajenec bo prejel gajbo jabolk različnih slovenskih sort. Skupna vrednost nagradnega sklada je do 15,00 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

 1. Obveščanje zmagovalcev_k in prevzem nagrad

Zmagovalec_ka bo obveščena o izboru z objavo na časovnici na strani @FutrZaJutr v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov futrzajutr@gmail.com pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor ji/mu bosta organizatorja poslala nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Organizatorja bosta zmagovalcu_ki na njegov/njen elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslala tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih.

V primeru, da se zmagovalec_ka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorjema ne bo odzval_a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu_ki poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizatorja ne prevzemata morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci_ke izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Facebook (@FutrZaJutr) in spletni strani www.pravicna-trgovina.si ter www.focus.si.

 1. Odgovornost

Sodelujoči_e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizatorja prav tako nista sodgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki sta jih dolžna organizatorja zastopati. Poleg tega organizatorja nista odgovorna za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko organizatorja odpovesta nagradno igro. O tem morata obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizatorja si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njuni strani, pridržujeta pravico, da nagrado podelita med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizatorja si pridržujeta pravico, da lahko spremenita pravila nagradne igre.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizatorja pridržujeta pravico, da izključita kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorjeva kot upravljavcema zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbirata in obdelujeta njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

 • podelitve nagrad.

Organizatorja bosta pridobljene podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizatorja pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.pravicna-trgovina.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 12.03.2021
© Pravična trgovina v Sloveniji. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani Pravična trgovina v Sloveniji poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Pravična trgovina v Sloveniji
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.